Brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Vught, 26 juni 2019

Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. dhr. mr. A. Wolfsen, bestuursvoorzitter
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Betreft: ons schrijven d.d. 20 mei 2019

Geachte heer Wolfsen,
20 mei 2019 heeft de Nederlandse Vereniging voor Creatief Scepticisme u een brief gezonden waarin u bent geattendeerd op ‘weeffouten’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de niet benijdenswaardige positie waarin u als toezichthouder door deze weeffouten gebracht bent.
Op dit schrijven heeft de NVCS vooralsnog een inhoudelijke reactie noch een ontvangstbevestiging mogen ontvangen.
Kort na verzending van ons schrijven bleek uit de brief die minister Dekker op 7 juni 2019 aan de Tweede kamer heeft gezonden ter zake horizontale privacy dat de minister in de EU gaat pleiten voor een aanscherping van de AVG, en dan met name de bepalingen die in de AVG staan over ‘profiling’. Omdat de AVG eigenlijk geen bepalingen over ‘profiling’ bevat, althans niet over ‘profiling’ in de technische betekenis van dat woord, wil de minister een nieuw element aan de AVG toevoegen. De Nederlandse overheid, met de Autoriteit Persoonsgegevens als onafhankelijk toezichthouder op de achterhand, wil zich met instemming van de EU bevoegdheden toekennen tot het beoordelen van de inhoud van data en de structuur van algoritmes. Dit gaat verder dan enige aspect van de huidige AVG vermits deze zich uitsluitend richtte op formele, protocollaire aspecten van dataverwerking.
Deze tendens in de richting van datapaternalisme druist in tegen de principes van een vrije samenleving en van de rechtstaat. Als de Nederlandse overheid zichzelf inhoudelijke regels wil opleggen bij het verzamelen en verwerken van informatie, dan is dat weliswaar vaak nogal idioot want profiling – volautomatisch, semiautomatisch of met handmatige steun – is een prima hulpmiddel bij het aanpakken van fiscale fraude en het bestrijden van andere vormen van criminaliteit, maar een overheid kan zichzelf de plicht opleggen zich te gedragen als een idioot. Gaat de overheid van vrije burgers, organisaties en bedrijven vragen om zich als idioten te gedragen, dan wordt de klok evenwel teruggedraaid naar lang voor de Magna Carta. Men mag hopen dat een overheid, die eenmaal inziet dat men ten halve aan het dwalen is geslagen, tijdig op de schreden terugkeert. Mocht de Nederlandse overheid dat niet doen, dan moeten burgers, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties de overheid in deze vorm van staatscensuur dwarsbomen. Althans, zo schrijven liberale beginselen die op enig moment in de geschiedenis door alle politieke stromingen in de Westerse democratie omarmd werden, voor.
De drogreden die minister Dekker in zijn schrijven aan de Tweede kamer ontvouwde, steunde deels op citaten uit het toezichtkader van de Autoriteit Persoonsgegevens. Derhalve verzoek ik u, in aanvulling op het impliciete verzoek tot een reactie in het schrijven van 20 mei 2019, expliciet om een reactie op het voorstel van de minister voor rechtsbescherming.
Hoewel uw organisatie geacht kan worden te beschikken over voldoende menskracht voor het met onmiddellijke ingang van deze schriftuur, zal ik uw reactie tot 14 juli 2019 afwachten. Mocht u voor deze datum niet hebben gereageerd, dan concludeer ik daaruit dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet wenst deel te nemen aan een redelijke analyse van de door wetgeving aan de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde beperkingen en de poging van de minister deze beperking tersluiks te omgaan, en zal de discussie in een ander gremium worden aangegaan.
In afwachting van uw reactie.

Dr. W.W.